Polityka Prywatności

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz omówienie Państwa podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Bochniarz i Partnerzy (dalej: „BiP”), z siedzibą w Puławach (24 – 100), przy ul. Lubelskiej 2D. Dane osobowe zbierane przez BiP przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. BiP zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpieczenia je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach sprawnych.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych prosimy o kontakt z BiP, w szczególności o bezpośredni kontakt pod adresem e – mail: rafal.bochniarz@bochniarz-partnerzy.pl.

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

W ramach swojej działalności BiP zbiera i przetwarza dane osobowe:

  • w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez BiP jako administratora danych: w celu świadczenia usług na rzecz Klientów, marketingu usług BiP, w tym w celu informowania o wydarzeniach, w których uczestniczy BiP, a także w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną bochniarz-partnerzy.pl (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • w celu wykonywania umów zawieranych przez BiP z Klientami, w tym organizowania szkoleń, w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z BiP (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  • w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z BiP (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  • w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na BiP (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Państwa prawa

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności, odmowa udostępnienia danych lub żądanie uch usunięcia może uniemożliwić nam np. kontakt z Państwem, przekazanie Państwu informacji o wydarzeniach i działalności BiP lub wykonanie usługi. Przetwarzanie danych osobowych w ramach świadczenia usług pomocy prawnej uregulowane jest w umowach zawieranych z Klientami lub w ogólnych warunkach dotyczących świadczenia usług prawnych. Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, np. e – mailem, uwarunkowane jest otrzymaniem od Państwa uprzedniej zgody na otrzymanie określonych informacji. Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie, przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Niektóre z tych uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach świadczenia pomocy prawnej. Jeśli nie chcą Państwo, aby BiP przetwarzała Państwa dane osobowe w celach marketingowych, mogą Państwo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu. Jeśli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, mogą ją Państwo wycofać w każdym czasie z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

Prawo do wniesienia skargi

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez BiP danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez BiP, jako administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z przetwarzaniem określonych danych, do czasów przedawnienia terminów związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych w celach marketingowych.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio z BiP, w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, które miałyby siedzibę w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, w tym usługi cloud computing, podmioty świadczące usługi w zakresie call center i działań marketingowo – promocyjnych, inne podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu BiP na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), księgowi, prawnicy, organy administracji, służby państwowe i sądy. Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie BiP oraz na terenie biur BiP w innych miastach Polski. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich, znajdujących się poza Unią Europejską, BiP zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. W związku ze współpracą ze swoimi dostawcami oraz innymi kancelariami prawniczymi, BiP może powierzać przetwarzanie Państwa danych osobowych wyżej wskazanym podmiotom. Jednakże w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz odpowiednimi instrukcjami BiP.

Brak profilowania

Państwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

Zmiana Polityki Prywatności

Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane w witrynie bochniarz-partnerzy.pl. Będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość i wejdą w życie po zaakceptowaniu zmodyfikowanej Polityki Prywatności, o której zostaną Państwo zawiadomieni w drodze pojawiającego się okna (pop – up window). O ile to możliwe, uprzejmie prosimy o regularne sprawdzanie powyższej witryny w celu sprawdzenia aktualizacji naszej Polityki Prywatności.