Polityka Prywatno艣ci

Celem niniejszej Polityki Prywatno艣ci jest wyja艣nienie zasad, na jakich przetwarzane s膮 Pa艅stwa dane osobowe oraz om贸wienie Pa艅stwa podstawowych praw zwi膮zanych z przetwarzaniem przez nas Pa艅stwa danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Bochniarz i Partnerzy (dalej: 鈥濨iP鈥), z siedzib膮 w Pu艂awach (24 鈥 100), przy ul. Lubelskiej 2D. Dane osobowe zbierane przez BiP przetwarzane s膮 na zasadach okre艣lonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporz膮dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych) (dalej: 鈥濺ODO鈥) oraz w polskich przepisach wydanych w zwi膮zku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. BiP zachowuje dane osobowe w poufno艣ci i zabezpieczenia je przed niepowo艂anym dost臋pem os贸b trzecich na zasadach okre艣lonych w wy偶ej wskazanych aktach sprawnych.

Informacje dotycz膮ce przetwarzania danych osobowych

W razie pyta艅 dotycz膮cych przetwarzania danych prosimy o kontakt z BiP, w szczeg贸lno艣ci o bezpo艣redni kontakt pod adresem e 鈥 mail: rafal.bochniarz@bochniarz-partnerzy.pl.

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

W ramach swojej dzia艂alno艣ci BiP zbiera i przetwarza dane osobowe:

  • w celach wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionych interes贸w realizowanych przez BiP jako administratora danych: w celu 艣wiadczenia us艂ug na rzecz Klient贸w, marketingu us艂ug BiP, w tym w celu informowania o wydarzeniach, w kt贸rych uczestniczy BiP, a tak偶e w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpiecze艅stwa teleinformatycznego zwi膮zanego z witryn膮 bochniarz-partnerzy.pl (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • w celu wykonywania um贸w zawieranych przez BiP z Klientami, w tym organizowania szkole艅, w celu wsp贸艂pracy z dostawcami i innymi podmiotami wsp贸艂pracuj膮cymi z BiP (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  • w celu prowadzenia rekrutacji os贸b zainteresowanych prac膮 lub wsp贸艂prac膮 z BiP (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  • w zakresie wype艂nienia obowi膮zk贸w prawnych ci膮偶膮cych na BiP (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Pa艅stwa prawa

Przetwarzanie Pa艅stwa danych osobowych odbywa si臋 na zasadzie dobrowolno艣ci, jednak偶e w zale偶no艣ci od okoliczno艣ci, odmowa udost臋pnienia danych lub 偶膮danie uch usuni臋cia mo偶e uniemo偶liwi膰 nam np. kontakt z Pa艅stwem, przekazanie Pa艅stwu informacji o wydarzeniach i dzia艂alno艣ci BiP lub wykonanie us艂ugi. Przetwarzanie danych osobowych w ramach 艣wiadczenia us艂ug pomocy prawnej uregulowane jest w umowach zawieranych z Klientami lub w og贸lnych warunkach dotycz膮cych 艣wiadczenia us艂ug prawnych. Przesy艂anie informacji handlowych drog膮 elektroniczn膮, np. e 鈥 mailem, uwarunkowane jest otrzymaniem od Pa艅stwa uprzedniej zgody na otrzymanie okre艣lonych informacji. Zgodnie z zasadami okre艣lonymi w przepisach prawnych dotycz膮cych ochrony danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie, przys艂uguje Pa艅stwu prawo dost臋pu do Pa艅stwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Niekt贸re z tych uprawnie艅 mog膮 nie przys艂ugiwa膰 w zakresie przetwarzania danych w ramach 艣wiadczenia pomocy prawnej. Je艣li nie chc膮 Pa艅stwo, aby BiP przetwarza艂a Pa艅stwa dane osobowe w celach marketingowych, mog膮 Pa艅stwo w ka偶dym czasie zg艂osi膰 sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu. Je艣li udzielili Pa艅stwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, mog膮 j膮 Pa艅stwo wycofa膰 w ka偶dym czasie z tym zastrze偶eniem, 偶e wycofanie zgody nie b臋dzie mia艂o wp艂ywu na przetwarzanie danych, kt贸re mia艂o miejsce przed jej wycofaniem.

Prawo do wniesienia skargi

Maj膮 Pa艅stwo prawo do wniesienia skargi zwi膮zanej z przetwarzaniem przez BiP danych osobowych do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe b臋d膮 przetwarzane, odpowiednio, do czasu zrealizowania w艂a艣ciwych prawnie uzasadnionych interes贸w realizowanych przez BiP, jako administratora danych zwi膮zanych z przetwarzaniem okre艣lonych danych, do czasu up艂ywu termin贸w przedawnienia zwi膮zanych z przetwarzaniem okre艣lonych danych, do czas贸w przedawnienia termin贸w zwi膮zanych z umow膮, z kt贸r膮 jest zwi膮zane przetwarzanie danych osobowych, lub zwi膮zanych z przedawnieniem obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z przepis贸w prawa, do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych w celach marketingowych.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Odbiorcami Pa艅stwa danych osobowych mog膮 by膰 w szczeg贸lno艣ci podmioty powi膮zane bezpo艣rednio lub po艣rednio z BiP, w szczeg贸lno艣ci w spos贸b organizacyjny lub osobowy, kt贸re mia艂yby siedzib臋 w jednym z Pa艅stw Cz艂onkowskich Unii Europejskiej, a tak偶e zewn臋trzni dostawcy us艂ug (np. podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi IT, w tym us艂ugi cloud computing, podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi w zakresie call center i dzia艂a艅 marketingowo 鈥 promocyjnych, inne podmioty przetwarzaj膮ce dane osobowe w imieniu BiP na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), ksi臋gowi, prawnicy, organy administracji, s艂u偶by pa艅stwowe i s膮dy. Pa艅stwa dane osobowe przetwarzane s膮 w siedzibie BiP oraz na terenie biur BiP w innych miastach Polski. Dane osobowe nie s膮 przekazywane do kraj贸w znajduj膮cych si臋 poza Uni膮 Europejsk膮. W razie przekazania danych osobowych do pa艅stw trzecich, znajduj膮cych si臋 poza Uni膮 Europejsk膮, BiP zastosuje odpowiednie instrumenty maj膮ce na celu zapewnienie bezpiecze艅stwa Pa艅stwa danych osobowych. W zwi膮zku ze wsp贸艂prac膮 ze swoimi dostawcami oraz innymi kancelariami prawniczymi, BiP mo偶e powierza膰 przetwarzanie Pa艅stwa danych osobowych wy偶ej wskazanym podmiotom. Jednak偶e w ka偶dym przypadku podmioty te b臋d膮 zobowi膮zane do zachowania poufno艣ci Pa艅stwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotycz膮cymi ochrony danych osobowych oraz odpowiednimi instrukcjami BiP.

Brak profilowania

Pa艅stwa dane osobowe nie s膮 przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

Zmiana Polityki Prywatno艣ci

Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas do Polityki Prywatno艣ci w przysz艂o艣ci b臋d膮 publikowane w witrynie bochniarz-partnerzy.pl. B臋d膮 obowi膮zywa膰 wy艂膮cznie na przysz艂o艣膰 i wejd膮 w 偶ycie po zaakceptowaniu zmodyfikowanej Polityki Prywatno艣ci, o kt贸rej zostan膮 Pa艅stwo zawiadomieni w drodze pojawiaj膮cego si臋 okna (pop 鈥 up window). O ile to mo偶liwe, uprzejmie prosimy o regularne sprawdzanie powy偶szej witryny w celu sprawdzenia aktualizacji naszej Polityki Prywatno艣ci.